Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της της γενικής υπηρεσίας «Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας».

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020
image_print