Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειάς αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γιαών» προϋπολογισμού 21.067,77 € (χωρίς το ΦΠΑ) σε ανάδοχο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print