Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτημα για τροποποίηση απόφασης της 617/2017 ΑΠΔΣ περί χρηματοδότησης του Δήμου Δράμας από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016΄ μέσω των Προγραμμάτων ΄ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ΄ άξονας προτεραιότητας 4 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για υπογραφή της παράτασης της σύμβασης του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print