Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόγράμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” για το έργο “Creation of a cross-boarder Water Geopark in Nestow Area” και ακρωνύμιο”CB Water Geopark-INTERREG GR-BG-1771-ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
image_print