Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
image_print