Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας” μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Δ Ρ Α Μ Α Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου
66100 Δράμα
Πληροφορίες: Αιμίλιος Αθανασίου
Τηλέφωνο: 25213 – 50688
e-mail: athan@dimosdramas.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δράμας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) «Αναμόρφωση
του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης
οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων
συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τη συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2246/31−3−2011(ΑΔΑ: 4ΑΓΒΟΡ1Υ−3Ξ) απόφαση του
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ.
164/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Δράμας (ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩ9Μ-2 ) – (ΦΕΚ 591/Β΄/14-4-
2011).
4. Την υπ’ αριθμ. 238/23.1.2013 (ΑΔΑ ΒΕΙΚΟΡ1Υ−ΓΑΛ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, περί ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 572/2012 (ΑΔΑ
Β4ΜΟΩ9Μ−ΝΧΨ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 164/2011 ΑΔΣ σχετικά με τη σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
“ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”» – ΦΕΚ 422/Β΄/25-2-2013.
5. Την υπ’ αρ. 214/2021 (ΑΔΑ: 9Κ8ΔΩ9Μ-Δ7Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας
περί έγκρισης της υπ’ αρ. 52/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου,
αναφορικά με τη Γ’ τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. – ΦΕΚ 4590/Β΄/5-10/2021.
6. Την υπ’αρίθμ. 1317/οικ.109105/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΓΧ46ΜΤΛ6-4Μ1) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και
των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν. 5056/2023)».
7. Την υπ’αριθμ. 1271/οικ.102775/28-11-2023 (ΑΔΑ: 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών
μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους».
8. Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 2440/Β’/2-11-2011), όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου μας,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 337/2012 (ΑΔΑ: Β4Γ7Ω9Μ-ΤΙΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δράμας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρίθμ. 24/2012 (ΑΔΑ:Β413ΟΛ1Ε-Ζ1Φ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας – ΦΕΚ 3471/Β΄/31-12-2012. ), όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τις διατάξεις τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καταργούμενου ΝΠΔΔ του
Δήμου μας, σύμφωνα με την αριθμ. 184/2018 (ΑΔΑ: 63Π9Ω9Μ-ΩΞΞ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δράμας με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 31/2018 απόφαση του Δ.Σ. του
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας – ΦΕΚ 4068/Β΄/17-09-2018.
11. Τις διατάξεις τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καταργούμενου ΝΠΔΔ του
Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 395/2021( ΑΔΑ: 90ΜΥΩ9Μ-86Ν) απόφαση του Δημοτικού Δήμου
Δράμας αναφορικά με την έγκριση της υπ΄αρ. 92/2021( ΑΔΑ: ΨΝΑΑΟΛ1Ε-6ΤΠ) απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δράμας – ΦΕΚ 754/Β΄/18-2-2022.
12. Τις ασκούμενες δραστηριότητες και τη στελέχωση του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου.
13. Την υπ’ αριθμ 160/2-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΑΞΩ9Μ-ΡΝΛ) Απόφαση Δημάρχου Δράμας περί ορισμού
Αντιδημάρχων
14. Την υπ’αρίθμ. 629/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6ΡΧΝΩ9Μ-8ΧΓ) Απόφαση Δημάρχου Δράμας περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους του Δήμου Δράμας καθώς και δικαιώματος υπογραφής.
15. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας από 01-01-2024 εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού
προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που αυτό ασκούσε.
16. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου, καθώς
και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο
περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από 01-01-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το καταργηθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”
Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου μας, όπως αναφέρονται στην
συστατική του πράξη (ΦΕΚ 591/τ.Β΄/14-04-2011) και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας, θα ασκούνται ως εξής:

i) Η Άσκηση των αρμοδιοτήτων στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας, Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, θα
συνεχίσουν να ασκούνται από τις ίδιες οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, ως εξής:
α) Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας οικογένειας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω τμήματα και γραφεία:
I. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
1. Γραφείο Α’ Παιδικός Σταθμός Δράμας
2. Γραφείο Β’ Παιδικός Σταθμός Δράμας
3. Γραφείο Γ’ Παιδικός Σταθμός Δράμας
4. Γραφείο Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δράμας
5. Γραφείο Ε’ Παιδικός Σταθμός Δράμας
6. Γραφείο Παιδικός Σταθμός Καλού Αγρού
7. Γραφείο Παιδικός Σταθμός Ξηροποτάμου
8. Γραφείο Β’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Χωριστής
9. Γραφείο Α΄ Βρεφικού Σταθμού Δράμας
II. Τμήμα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και Φροντίδας Οικογένειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω γραφεία:
1. Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Δράμας
2. Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Χωριστής
3. Γραφείο Κ.Α.Π.Η. Ξηροποτάμου
4. Γραφείο Κ.Η.Φ.Η.
5. Γραφείο Φροντίδας Οικογένειας
6. Γραφείο ΚΔΑΠ Α.Μ.Ε.Α.
Η εν λόγω Οργανική Μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης με τα Τμήματά αυτής θα υπαχθεί απευθείας
στην Αντιδήμαρχο κα Τσακιρίδου Σοφία, στην οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα εποπτείας της συνολικής
λειτουργίας της, καθώς και υπογραφής των παραγόμενων εξ αυτής εγγράφων, εκτός όσων προβλέπονται
διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία.
γ) Οι υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης του ανωτέρω καταργηθέντος νομικού προσώπου και των
μονομελών και συλλογικών οργάνων αυτού, με οριζόντιες υποστηρικτικές αρμοδιότητες, ομοειδείς με
αντίστοιχες αρμοδιότητες του οικείου Δήμου (εκκαθάριση δαπανών, προμήθειες υλικών αγαθών και
υπηρεσιών, διοικητική λειτουργία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσία), θα ασκούνται – μέχρι
τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας – από τις αντίστοιχες καθ’ύλην αρμόδιες
οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος των κάτωθι Διευθύνσεων του Δήμου:
1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
– Τμήμα Προμηθειών
– Τμήμα Ταμείου
– Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
– Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού
2) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
– Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Με νεότερη απόφασή μας θα τοποθετηθεί το σύνολο του προσωπικού του καταργούμενου Νομικού
Προσώπου σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Δήμαρχος Δράμας
Παπαδόπουλος Γεώργιος

ΝΠΔΔ 6Δ7ΘΩ9ΜΞ12