Πρόσκληση 30η/22-11-2023 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την πρόσκληση εδώ