1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για «Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Νέας Αμισού και Εφαρμογής Οικοδομικών Τετραγώνων»

«Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής
Νέας Αμισού και Εφαρμογής Οικοδομικών Τετραγώνων»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για τυχόν υποβολή ενστάσεων που αφορούν τη μελέτη Εφαρμογής Οικοδομικών Τετραγώνων περιοχής αναθεώρησης της πολεοδομικής μελέτης Νέας Αμισού Δράμας κατά την ανάρτηση των Πινακίδων Εφαρμογής της, μετά και την δημοσίευση στο ΦΕΚ ΤΑΑΠ 404/18-12-2012, της με αρ. πρωτ. ΔΠΧΣ 7506/07-12-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου συνοικισμού Νέας Αμισού Δράμας (περιοχή αναθεώρησης της Νέας αμισού – πυκνοδομημένο τμήμα συνοικισμού).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ