1

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: ”Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας”

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 115/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Κ9ΡΩ9Μ-ΕΛΣ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης  δημοπράτησης της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,  προκηρύσσει  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της ανωτέρω εργασίας,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ

_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ