Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ76ΣΩ9Μ-00Π 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 243 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 788ΑΩ9Μ-ΨΑΑ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 242 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΒΦΩΩ9Μ-ΔΝΩ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 241 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΨΩΙΩ9Μ-ΤΨ1 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 240 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΝΖΦΩ9Μ-6ΗΒ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 239 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Ρ8ΤΩ9Μ-Ξ57 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 238 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΙΦΒΩ9Μ-ΙΡ1 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6256 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΕΛΟΩ9Μ-ΠΨΜ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΠΔΠΩ9Μ-1ΛΠ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6250 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΧΜΡΩ9Μ-567 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6247 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΜΝΞΩ9Μ-ΑΚΦ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6245 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΞΠ4Ω9Μ-ΗΦΨ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6243 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΡΩ2Ω9Μ-3Ν2 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΟ6ΚΩ9Μ-0ΜΞ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6239 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΥΟΙΩ9Μ-ΕΘΡ 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6237 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ