΄ Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου :ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2011 ,προϋπολογισμού 400.000 € με φπα