Οικονομική Επιτροπή

1. ΄Eγκρισης Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξη των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της γενικής υπη-ρεσίας «Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» προϋπολογισμού 26.124,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομενου του ΦΠΑ 24%) , 21.067,77 € (χωρίς το ΦΠΑ) για τμήμα του έτους 2021. 2. Ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου για την γενική υπηρεσία «Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών»,

Δευτέρα, 15 Φεβ 2021
image_print