1

1.Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 607/2016/21-11-2016 (ΑΔΑ:71ΑΦΩ9Μ-Ι2Φ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, 2.Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (βιοαποβλήτων)» υποέργου με α/α 2 της Πράξης με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, 3.Ορισμός του εκπροσώπου του Δήμου Δράμας με τον αναπληρωματικό του (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβαση