Οικονομική Επιτροπή

1. Έγκριση του συνημμένου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.-Α.Ε. με τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας» με διάρκεια της σύμβασης από 01-03-2021 έως` 31-12-2021. 2. Ορισμός του Δημάρχου Δράμας κ. Χριστοδουλου Μαμσάκου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Δράμας με έναν επιπλέον Δημοτικό Σύμβουλο ως αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Παρασκευή, 12 Φεβ 2021
image_print