Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

α. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δ. Δράμας» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» και β. κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει, στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print