Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 29/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 160/1986 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2017
image_print