1

Άδεια τοποθέτησης κάδου συλλογής μπάζων επί οδού