Οικονομική Επιτροπή

α)Έγκριση όρων διακήρυξης του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και της 4/2017 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την εργασία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας» β) Προεκτιμόμενης δαπάνης 74.275,82 € (του Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου)»

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
image_print