Οικονομική Επιτροπή

Ακύρωση απόφασης 324/2018 Ο.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣ-ΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟ-ΠΟΤΑΜΟΥ»

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
image_print