Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ακύρωση της αριθμ. 188/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση νέων όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και συνοδού Εξοπλισμού

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015
image_print