Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ακύρωση της με αρ. 179/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «1) Σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852 / 2010 μεταξύ του δήμου Παρανεστίου και του δήμου Δράμας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» μετά τη σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου, αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 951.000,00 ευρώ και 2) Έγκριση του υποβαλλόμενου Σχεδίου της»

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
image_print