1

Αμοιβές τεχνικών.Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Δ.Δράμας.Πολυετή υποχρέωση ποσού 4.000,00€ στο τρέχον οικ. έτος και 4.000,00€ στο έτος 2024.