Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print