Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αμοιβή ορκωτών λογιστών πολυετούς υποχρέωσης ποσού 6.820,00€ για το έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print