Αναφορά πλημμελών καθηκόντων του αναδόχου για εργασίες καθαριότητας