1

Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2020»