Ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»