Οικονομική Επιτροπή

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) Τμημάτων υγρών καυσίμων (αφορά μέρος της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών 2021»)

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
image_print