1

Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα Α (Πλαστικοί Κάδοι 1.100 λίτρων και Πλαστικοί Κάδοι 120 λίτρων) και κήρυξη άγονου (με εισήγηση για ΜΗ επανάληψη, αλλά για προσφυγή στην διαδικασία ΜΕ διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) του διαγωνισμού για το Τμήμα Β (Καλάθια Αχρήστων), του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών Αχρήστων»