Ανάκληση της 4/2020 απόφασης «περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικ. έτους 2020»