Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάκληση της αριθμ. 13/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση του 1/2019 αποσπάσματος πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, περί εισήγησής της για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας/Σύσταση νέων θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ( παρ. 7 άρθρο 91 ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/18-12-2018 τ. Α)» και λήψη εκ νέου απόφασης, βάσει του 3/2019 αποσπάσματος πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
image_print