Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση της αριθμ. 363/2021 Απόφασης της ΟΕ – Ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» με βάση την αριθμ. πρωτ. 36904/16-9-2021 (21PROC009212395) διακήρυξη του Δημάρχου Δράμας και επαναπροκήρυξη αυτού με νέους όρους διακήρυξης.

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021
image_print