1

Ανανέωση Συµβάσεων προσωπικού Ι∆ΟΧ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για την υλοποίηση της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής- Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-Α.μ.ε.Α)» περιόδου 2021-2022