1

Ανανέωση Συµβάσεων προσωπικού Ι∆ΟΧ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για την υλοποίηση της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» περιόδου 2021-2022