1

Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων, συνολικής δαπάνης, 1.000,00 € με το Φ.Π.Α. (806,45 € χωρίς Φ.Π.Α.)