Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή για υπηρεσία με τίτλο «έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2016 έως 31-12-2016 στο οικ. έτος 2017

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017
image_print