Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε τρίτο για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και β) τη δέσμευση από το σώμα ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2020, θα υπάρξει η εγγραφή πίστωσης 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) στον Κ.Α. 20.6263 για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print