Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρο 4 ΠΔ 80/2016)

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print