ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ &ΕΠΙΧ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021