ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020