Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας για γραφικής ύλης, και λοιπών υλικών γραφείου