Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών – θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » σε τρίτο με τη διενέργεια πρόχειρου δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικού διαγωνισμού)

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print