1

Απ΄ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού θερινού κινηματογράφου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», εντός του Δημοτικού κήπου Δράμας, για το διάστημα από 02 Σεπτεμβρίου έως 25 Σεπτεμβρίου 2020, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 περίπτ. γ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018