Απ ευθείας ανάθεση εργασιών για συντήρηση ανελκυστήρων