1

Απ’ ευθείας ανάθεση έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»