1

Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των φωτοτυ- πικών μηχανημάτων