«Απασχόληση προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Δράμας λόγω αναστολής λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ