Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης ηχητικών μεγαφώνων και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων