1

Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων –στεγών