1

Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κάδων απορριμάτων, επαγγελματικών κουβάδων και πατάκια (μοκέτες)